Huizenproject

een project voor de bouw van 20 huizen
voor kansarme vrouwen in Jalihal en omstreken in India

oktober 2017

Samen met Yerala Projects Society (verder YPS) werkt Stichting Jalihal sinds 2004 aan projecten voor 750 vrouwen die kasteloos zijn of behoren tot de laagste kaste. Ze zijn weduwe of door hun man verlaten en dat betekent in de Indiase scene dat ze geen kansen krijgen om hun levensstandaard te verbeteren. We hebben met bevredigende resultaten, en natuurlijk in nauwe samenwerking met YPS (www.yerala.org), o.a. een naaimachineproject en een geitenproject gerealiseerd. Nu is een kippenproject in uitvoering dat in het voorjaar van 2018 zal zijn voltooid.

Waarom een huizen project

Deze projecten hebben de vrouwen echt verder gebracht. In februari van dit jaar hebben twee bestuursleden Jalihal bezocht. Dat is het centrale dorp van ons werkgebied en ook de naamgever van de stichting. YPS bracht toen de woonsituatie van veel vrouwen onder onze aandacht. De huizen waarin zij met hun kinderen wonen zijn niet meer dan hutten. Ze zijn gemaakt van takken, bladeren en stro. Zulke woningen zijn brandgevaarlijk, te meer omdat er met hout wordt gestookt om te koken. Dat is ook heel ongezond vanwege de rook die lang in het huis blijft hangen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat in dat wereldwijd elk jaar enkele miljoenen mensen overlijden vanwege aantasting van de longen hierdoor.

Er zijn verschillende factoren die verband houden met woonproblemen:

 • Families geven bezittingen door aan zonen, niet aan dochters. Dochters maken deel uit van de schoonfamilies, zodat aan hun gegeven bezit uit de familie verdwijnt.
 • Keren dochters terug naar het ouderlijk huis (bijvoorbeeld vanwege scheiding, het overlijden van de echtgenoot of huiselijk geweld) dan wordt er een optrekje aan het huis gebouwd, waar zij kan leven.
 • Als die bereidheid niet bestaat bij de familie (vaak is er weerstand van de schoondochters) dan is de vrouw aangewezen op openbare ruimte. Maar dan is haar veiligheid in het geding omdat ze afhankelijk is van anderen. Ook haar reputatie is dan ernstig geschaad.

Vanwege de uitstekende naam in de gehele regio kan de staf van YPS de families van de vrouwen in veel gevallen er toe brengen om de dochter een stuk grond te geven als YPS aanbiedt daar een huis op te bouwen. Het perceel wordt dan per officiële acte overgedragen. In feite kunnen veel vrouwen pas naar zelfstandigheid groeien als ze onafhankelijk zijn van de liefdadigheid van de familie. Met een eigen huis zijn ze dat. Daarna kunnen ze zelf beslissen of ze bijvoorbeeld meedoen aan een kippenproject of enkele geiten gaan houden. Ze kunnen in vrijheid gaan werken aan hun eigen verdere ontwikkeling.

Het huis

Op de bouwtekening kunt u zien dat het om een heel eenvoudig huis gaat. Dat komt mede omdat er geen waterleiding is en ook geen rioleringssysteem.

Een toilet hebben we niet opgenomen in het plan. De overheid geeft nl. subsidie voor toiletten die bij bestaande huizen worden gebouwd. Het is nog maar de vraag of die subsidie werkelijk wordt toegekend. Als dat niet het geval is zullen we achteraf alsnog toiletten op onze agenda zetten. Er komt wel een rookvrije kookkachel in ieder huis met een rookafvoer kanaal. De huizen die gebouwd worden komen overeen met veel huizen in de dorpen en passen binnen de normen die gelden op het platteland in de gehele regio.

Elk huis wordt anders en dat hangt o.a. af van de grootte en de vorm van het perceel waarop gebouwd kan worden. De kosten van het ontwerp, de tekening en de begeleiding van de bouw zijn opgenomen in de managementkosten.

De juridische aspecten

Voor ieder huis geldt dat met de bouw pas gestart wordt als er een officiële acte is getekend waaruit blijkt dat de vrouw de eigenaresse wordt van het huis en van het perceel, waarop het wordt gebouwd. Deze acte wordt bewaard door de overheid. In de acte wordt vermeld dat het huis pas na twintig jaar mag worden verkocht. YPS is in de acte opgenomen als gevolmachtigde zodat beslissingen rond eigendom en gebruik van het huis alleen geldig zijn met een akkoordverklaring van YPS. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld dat de vrouw zou overlijden) dan zal YPS in overleg gaan met de familie, de buren, het dorpsbestuur en de vrouwen van de adviesraad van het dorp om zodanig te handelen dat de belangen van de kinderen optimaal gediend zijn.

Een wereld van verschil

Wat zijn de voordelen van een nieuw, stenen huis?

 • De vrouw is eigenaresse van het huis en van de grond waarop het is gebouwd. Dat maakt haar veel zelfstandiger.
 • Haar reputatie keert zich ten goede. Dat geldt ook voor haar kinderen en voor haar ouders.
 • Bij kwesties binnen de familie kan ze haar stem doen gelden.
 • Ze is beter beveiligd tegen diefstal, inbraak, brand en ongewenste intimiteit.
 • Ze kan nu rookvrij koken en heeft minder hout nodig; de kachel stookt efficiënter.
 • Er worden 30 bomen en struiken rond het huis geplant waardoor de hitte van de zon in en rond het huis verandert in een aangenaam (micro)klimaat.
 • Op haar eigen perceel kan ze groenten verbouwen voor eigen gebruik.
 • Er komt een watertank bij het huis te staan op een metalen standaard, zodat er gemakkelijker water kan worden getapt.
 • Haar kinderen delen in de sociale vooruitgang die met het huis is bereikt.
 • Ze raakt sterk gemotiveerd om ook in andere opzichten haar levensstandaard te verbeteren.
 • De overdracht van het land op de dochter geeft een voorbeeld aan andere gezinnen in het dorp. Het is een inbreuk op de traditionele genderpatronen, die van oudsher nadelig uitvallen voor vrouwen.

Tenslotte: De vrouw is gelukkig met en in haar nieuwe, eigen, stenen huis. Dit had ze hoogstens kunnen dromen. Waarschijnlijk is dit haar eerste droom die werkelijk is uitgekomen.

De financiële aspecten

De begroting geeft aan dat de totale bouwkosten per huis € 1.337,90 bedragen, de kosten van management en monitoring zijn € 170,75. Elk huis gaat € 1.508,65 kosten. De totale kosten voor dit project van 20 huizen bedragen dus € 30.173,-.

Veel werk aan de bouw wordt gedaan door de vrouw zelf en door haar familie. Per huis scheelt dat (gemiddeld) € 660,-. De bijdrage die de familie levert is niet alleen financieel van belang; ze is ook een uitdrukking van de saamhorigheid die gebruikelijk is bij families in India.

Wilde Ganzen gaat dit project van ons financieel ondersteunen met een bedrag van € 10.057,-.

Dat houdt in dat wij zelf voor dit project € 20.116,- bijeen moeten brengen.

We beginnen bij dit project voor de eerste keer met crowdfunding via Heroes & Friends. We schrijven een aantal architectenbureaus en bouwbedrijven aan in de provincie Drenthe. We kiezen de provincie Drenthe omdat Huub Bosse als contactpersoon optreedt en hij in Drenthe woont.

En natuurlijk doen we een beroep op de vaste kring van donateurs, die we in de loop van de jaren om ons heen hebben gekregen. Wij vragen u met deze brochure of u ons wilt helpen door een bijdrage te storten op onze IBAN rekening: NL94 RABO 0168 8606 19. Alle donateurs worden jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van onze projecten. Op onze website www.jalihal.nl zijn de ontwikkelingen ook te volgen.

In geval de praktijk leert dat we meer financiële ondersteuning verwerven dan voor dit project nodig is dan besteden we dat geld om meer dan twintig huizen te bouwen. Er zijn nog 180 vrouwen binnen onze doelgroep die dringend een stenen huis nodig hebben. Bovendien leggen we dan een reserve aan voor de bouw van toiletten, als dat nodig blijkt te zijn.

We komen graag vertellen over de projecten en over ons werkgebied en we hebben daar dan ook beelden bij. We kunnen aan verenigingen, bedrijven en andere organisaties duidelijk maken dat we hulp bieden die inderdaad blijvend resultaat oplevert. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (Algemeen Nut Beogende Instelling).