Jaarverslag Nr. 7 over 2013

Voorgeschiedenis

Vanaf 2004 is Stichting Jalihal actief voor kansarme vrouwen in het dorp Jalihal en 21 er om heen liggende dorpen in het zuidoosten van de deelstaat Maharashtra in India. Na een naaimachineproject hebben we een geitenproject uitgevoerd en daarna een combinatie-project geiten en akkerbouw: het Gemengd Agrarisch Project. In 2011 viel de droogte in. Er was zelfs een noodproject nodig om honger te voorkomen: het Gemengd Agrarisch Project 2. Het was een teleurstelling dat we in dat project nauwelijks ruimte hadden voor echte ontwikkelingen, maar maatregelen moesten faciliteren om echte nood af te wenden. Zo werden er voedselpakketten gedistribueerd, hebben we dierenvoeder betaald voor de geiten, zijn er 10 huizen gebouwd voor vrouwen die anders in een onveilige situatie terecht zouden komen, stelden we YPS financieel in staat het project een jaar langer te begeleiden en hebben we een studiereis betaald voor ca. 45 mensen naar de stad Hyderabad, van waar uit verschillende centra zijn bezocht die informatie gaven over landbouw in droge gebieden.

Het hele project is succesvol geweest. De betrokkenen hebben niet hun geiten hoeven te verkopen om eten te kunnen kopen en ze hebben duidelijk gemerkt dat er werkelijke support is voor hen als dat nodig is. De studiereis heeft veel informatie opgeleverd. Als Stichting waren we al eerder aan het zoeken naar mogelijkheden om watermanagement en zorg voor bodem en milieu onder de aandacht te brengen van de doelgroep en van onze partner in Jalihal: YPS ( www.yerala.org ). Maar de korte termijn won het toch steeds van de langere termijn. Dat is ook wel logisch als je weet dat de doelgroep zich gewoonlijk zorgen moet maken over de maaltijd van vandaag en morgen. Nu echter al jaren achtereen de regen (toch al heel beperkt in deze regio) dikwijls uitblijft of veel minder is, zoeken de mensen in ons werkgebied steeds duidelijk naar hoe te overleven zonder afhankelijk te zijn van regen.

Project-reis

In december 2013 is één van onze bestuursleden Piet Rombouts samen met Mans Lanting op werkbezoek gegaan in Jalihal. Mans Lanting is deskundig op gebieden als watermanagement, bodem en het organiseren van boeren en hij is specifiek gericht op India. Hij heeft o.a. in andere districten van onze deelstaat succesvolle projecten ontwikkeld. Piet Rombouts heeft, na landbouwkundige studies, jarenlange ervaring in het werken met boeren in Latijns Amerika. Mans was en is bereid ons te adviseren bij het initiëren van een project voor bodemverbetering en watermanagement. Zo’n project vereist een aanpak die meer tijd van voorbereiding met zich meebrengt en waarbij verschillende partijen betrokken moeten worden.

Tijdens onze bestuursvergadering kwam de vraag aan de orde: wat zijn de mogelijkheden van de vrouwen van onze doelgroep (laagste kaste, kasteloos, dikwijls weduwe of gescheiden) als we ons op een dergelijk project gaan richten. De vrouwen met wie wij werken staan in de samenlevingen van de dorpen in laag aanzien en als de boeren meer perspectief krijgen komt onze doelgroep wellicht op nog grotere achterstand. Aan de andere kant: als er niet meer welstand komt in de dorpen dan zullen de vrouwen van onze doelgroep ook geen kansen krijgen. We hebben twee dingen besloten: 1. We gaan door met het ontwikkelen van projecten speciaal voor onze doelgroep. 2. Daarnaast gaan we ons inspannen om watermanagement en verbetering van de bodemvruchtbaarheid gerealiseerd te krijgen.

Financiën

Projecten op het gebied van watermanagement en bodemverbetering vragen veel geld in vergelijk met projecten die we voor onze traditionele doelgroep organiseren. We hebben besloten om de projecten voor onze vrouwen te blijven financieren op de gebruikelijke wijze. Voor activiteiten rond bodem en water gaan we samenwerking zoeken met andere partijen. Dat betekent ook dat financiering vanuit verschillende bronnen zal worden gezocht. Wij zullen u hierover op de hoogte houden.

Een nieuw project

Eerder schreven we al dat we overwogen een kippenproject te starten voor de vrouwen van onze doelgroep. Dat besluit is in het najaar van 2013 genomen. Twee jaar achtereen krijgen 150 vrouwen ieder 40 kippen en 5 hanen die ze op hun eigen erf houden. Het gaat met name om de verkoop van de eieren, waarmee de vrouwen hun inkomen zien stijgen. We werken nu aan de precieze omschrijving van het project en het erbij behorende budget.

Mede omdat de voorstellen vanuit Jalihal op sommige punten niet overeen kwamen met de zienswijze van ons bestuur zijn twee vrouwen uit Jalihal en Sangli in mei van dit jaar in Nederland op bezoek geweest. Het zijn Aparna Atul Kunte, de rechterhand van Raja Deshpande, de manager van YPS, en Vaishali Sambhaji Pawar, die een deskundige is op het gebied van kippen houden op kleine schaal. De bedoeling van de reis was tweeledig: voor Aparna was een belangrijke reden om ervaring op te doen in het buitenland en zo een ruimer blikveld te krijgen. Vaishali kwam om informatie te krijgen over hoe in ons land kippen worden gehouden en ook hoe er over bodemvruchtbaarheid, compost etc. wordt gedacht. Zij is echt een vrouw uit de praktijk, verstaat wel veel Engels en spreekt het niet. Aparna ´s Engels is uitstekend en zij tolkte dus voor Vaishali. Omdat Dora en Huub Bosse zijn verhuisd van Liempde naar Buinen in Drenthe zijn de dames eerst een dag of vijf in het noorden geweest en daarna een week in Boxtel, bij Wauda en Frans Maas. Wauda is bestuurslid en Frans verzorgt het technische gedeelte van de website.

Aparna en Vaishali hebben, zowel in Noord- als in Zuid Nederland, verschillende pluimveebedrijven gezien: heel groot, gemiddelde omvang en heel klein. Gangbaar en biologisch. Ze hebben van Marc Siepman (www.gevoelvoorhumus.nl ) informatie gekregen over bodemleven en compost, het belang ervan en hoe er aan gewerkt kan worden. Ze zijn bij Wilde Ganzen geweest, die een belangrijke financiële bijdrage levert aan onze projecten en we hebben een presentatie gekregen bij de dierenafdeling van Wageningen Universiteit in Lelystad van Dr. Sander Lourens, een specialist op het gebied van pluimveehouderij. Er is aandacht besteed aan kleinschalige tuinbouw, aan kruiden, aan het toepassen van bomen, struiken en hagen. Er is ook een rondeelstal bezocht, een grote stal met heel veel kippen, maar zo gebouwd en ingedeeld dat de dieren meer kwaliteit van leven hebben.

Er was ook een gesprek met Paul Akkerman (www.degevuldewaterkruik.nl ) die bereid is om in Jalihal een aantal watertanks te bouwen, waarin 5000 liter regenwater kan worden opgevangen dat een half jaar lang als drinkwater goed blijft. Er is een ontmoeting geweest met Lucy Maarse, een deskundige op het gebied van dieren houden op kleine schaal, die regelmatig actief is in India en Ineke Puls uit Boxtel, die voor PUM (Project Uitzending Managers) voorlichting en trainingen geeft over het houden van pluimvee aan boeren in verschillende Afrikaanse landen. Wim Brinkman en Greet Hospers ( www.grasburger.nl ) gaven precieze aanwijzingen over hoe kippen gevoederd moeten worden, willen ze een bevredigend aantal eieren leggen en wat kippen wel en niet goed bekomt aan levensomstandigheden, daarbij uitgaande van de oorspronkelijke habitat van kippen in het algemeen.

Bij de heer en mevrouw Engels van De Morene hebben we kleinschalige toepassingen gezien van kippen houden, tuinbouw en klein fruit. Bij de familie Speelman en hun schoonzoon Rolf ( www.boerveenshof.nl ) hebben we 2 stallen met kippen gezien, één van 250 dieren en één van 8.000. Ook hier kwam het vak van pluimvee houden serieus ter sprake. Op de Boerveenshof wordt biologisch-dynamisch gewerkt. Het was een goede ervaring voor Aparna en Vaishali, te meer omdat ook YPS steeds meer belang hecht aan organic farming.

We zijn ook in een heel groot kippenbedrijf geweest in Haren, Duitsland. Marius Driessen, een neef van Dora Bosse, is werkzaam bij de Rothkötter Groep en gaf een rondleiding. Hier worden kippen industrieel grootgebracht en geslacht in hetzelfde bedrijf op een andere locatie.

Hier wordt “computernauwkeurig” omgegaan met de kwaliteit en de hoeveelheid van voeding en water. Er zijn, in agrarische kringen, ruwweg 2 lijnen te onderscheiden: moeten we grootschalig werken en met genetische manipulatie van gewassen om ook in de toekomst alle mensen te kunnen voeden (hoogleraren Louise Fresco en Rudy Rabbinge) of gaan we wereldwijd voor biologisch werken waardoor de bodemvruchtbaarheid weer toeneemt, de kwaliteit van het landbouwareaal in stand blijft en de relatie tussen boer, grond en machine wezenlijk verschilt van het andere model (Dr. Olivier De Schutter, specialist in mensenrechten, die de Verenigde Naties adviseert over de voedselproblematiek). YPS en Stichting Jalihal hoeven geen wereldwijde beslissingen te nemen. Maar er wordt in onze kleine kring serieus over gesproken, zodat er een gezamenlijke visie kan ontstaan.

Het kippenmuseum in Barneveld is bezocht. Er is een rondleiding geweest bij biologische zorgboerderij De Schoffel in Lennisheuvel/Boxtel. Een speciaal bezoek is gebracht aan het Hof van Twello bij Deventer waar allerlei vormen van zelforganisatie en inzet van gemeenschapsgronden centraal stonden. Daar hebben de dames ook het 'blote voeten pad" mee gelopen. Waar zij verend over keitjes en keien lopen staan wij als Nederlanders maar te stuntelen...

Stand van zaken

Ook nu, tijdens de eerste regenperiode, zijn de weersomstandigheden onvoorspelbaar. De regen komt altijd met westenwind. Tegen de tijd dat de moesson-wolken (na ca.400 km.) vanuit de kust Jalihal hebben bereikt zijn ze dikwijls al bijna leeg geregend. Nu is er ten westen van Jalihal geen regen gevallen maar begon het juist in de regio bij Jalihal te regenen. De roep om actie rond bodemverbetering en water management neemt toe, mensen zijn bang voor de toenemende onbestendigheid. We zijn een projectbeschrijving aan het opstellen. Aparna neemt daarin het voortouw. Raja en zijn staf, wij als bestuursleden, en mensen en organisaties uit onze netwerken leveren input aan. We leggen tegelijkertijd de laatste hand aan een projectvoorstel voor het kippenproject. De reis van Aparna en Vaishali heeft aanleiding gegeven om enkele punten in het project anders aan te pakken. Dat brengt ook veranderingen in het budget met zich mee. Binnen enkele weken zal het kippenproject zijn vastgesteld en kunnen we het naar onze donateurs en andere belangstellenden sturen. Dan gaan we ook subsidie aanvragen bij Wilde Ganzen.

Uit het financiële verslag over 2013

We hebben in 2013 aan donaties € 15.737,- ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor! Het is niet alleen het geld, het is de wetenschap dat er zo veel mensen achter ons staan. In gezamenlijke actie met Wilde Ganzen is € 33.000,- overgemaakt, bestemd voor het Gemengd Agrarisch Project 2. Wij hebben daarvoor € 21.290,- aan Wilde Ganzen overgemaakt. Zelf hebben we nog € 31.000,- overgemaakt t.w. € 12.000,- voor SCOPE, de school op het terrein van YPS in Jalihal, € 15.000,- om de eerste stappen al te kunnen zetten voor het kippenproject en € 4.000,- als bijdrage aan het symposium over landbouw in droge gebieden waarvoor YPS in Jalihal de gastheer is geweest. Het was mogelijk om veel meer over te maken naar YPS dan we aan donaties hebben ontvangen omdat voor deze uitgaven vooraf reserveringen waren gemaakt. In het complete financiële verslag, dat inmiddels op de website (www.jalihal.nl) is te lezen, vindt u alle bijzonderheden.

Tot slot

Kim van den Boer heeft afgelopen juli vaarwel moeten zeggen als bestuurslid. Zij kon het niet meer combineren met haar werk. Zij blijft geïnteresseerd en blijft bereid hand- en spandiensten te verlenen. Hartelijk dank Kim, voor je activiteiten en je enthousiasme met betrekking tot Stichting Jalihal.Namens onze bestuursleden Wauda Maas, Dora Bosse, Piet Rombouts en ondergetekende

Vriendelijke groeten
Huub Bosse
Augustus 2014

Omdat Dora en Huub Bosse zijn verhuisd is het adres van de stichting veranderd.
Hieronder vindt u de juiste gegevens.
Stichting Jalihal, Rozengaard 8, 5283GG Boxtel
Telefoon 0599 639543 Nr. KvK 17104454
IBAN: NL94 RABO 0168 8606 19 t.n.v. Stichting Jalihal
E-mail: info@jalihal.nl – Website: www.jalihal.nl
RSIN: 806838747