Financieel verslag 2017

Toelichting Jaarstukken 2017

 

 

Balans

 

De reservering voor het kippenproject per 31-12-2016 ten bedrage van € 18.500,- is overgemaakt aan Wilde Ganzen, die dit bedrag met 50% heeft verhoogd en heeft betaald aan YPS. Voor het huizenproject staat nog € 7.616,- gereserveerd dat in het voorjaar van 2018 zal worden verhoogd door Wilde Ganzen en zal worden betaald aan YPS.
De fondsenwerving voor het huizenproject is zo succesvol verlopen dat er veel meer dan de geplande 20 huizen kunnen worden gebouwd. Daarvoor is in 2017 al € 22.160,- gereserveerd. De afwikkeling hiervan zal in 2018 worden gerealiseerd onder de projectnaam Huizenproject 2.
In 2018 zal een bomenproject worden gestart. Voor het merendeel wordt dat uitgevoerd door boeren in de 22 dorpen van ons werkgebied, voor het resterende deel zijn het vrouwen uit onze doelgroep die er aan deelnemen. Omdat vanaf 2018 deze projecten afzonderlijk worden geadministreerd zijn de namen respectievelijk: Een miljoen bomen en Een miljoen bomen ♀♀.
In de jaarstukken over 2018 komen we hierop terug. De gezamenlijke reservering voor Een miljoen bomen bedraagt € 16.141,-.
De reservering voor noodhulp hebben we gehandhaafd.
De reservering voor bezoek aan de projecten hebben we met € 1.000,- aangevuld. Voor automatiseringskosten hebben we het bestaande bedrag gehandhaafd.

Staat van baten en lasten

Er bestaan verschillen tussen de bedragen op de balans (onder bestemmingsfondsen) en op de staat van baten en lasten (onder lasten) in de posten “ Huizenproject 2 ” en “ Een miljoen bomen “ . Dat wordt veroorzaakt door de specifieke wervingskosten voor beide projecten die respectievelijk € 942,- en € 359,- bedragen.

De projecten die door Wilde Ganzen financieel worden ondersteund worden geadministreerd als “ Gezamenlijke actie met Wilde Ganzen ”. Dit is een resultaat van het overleg tussen Wilde Ganzen en de Belastingdienst.
Onder “ Eigen projecten ” staat “ Project Watertanks ” vermeld. Dit project is betaald door een familie en het is niet samen met Wilde Ganzen uitgevoerd.

De algemene kosten van fondsenwerving zijn afzonderlijk opgenomen en bedragen € 777,-.
Onder “ Kosten beheer ” vallen: kantoorkosten, porti, telefoon, internet, reiskosten binnen Nederland en bankkosten.

Het format van deze jaarstukken staat bekend als RJ 650. Het CBF keurmerk schrijft dit format voor. Na de vakantieperiode van dit jaar gaan we de CBF-erkenning aanvragen.

Als u vragen heeft over de jaarstukken: een mailbericht naar info@jalihal.nl en wij zullen snel reageren.

juni 2018 - het bestuur