Partnerorganisatie

Yerala Projects Society, YPS, is de lokale ontwikkelingsorganisatie waarmee we samenwerken.

YPS is in 1973 ontstaan toen na jaren van extreme droogte hongersnood zich aandiende. Een groep vrijwilligers heeft toen de zorg op zich genomen voor de armen in Sangli, hoofdstad van het Sangli district in de deelstaat Maharashtra, in India. Toen uiteindelijk de regen weer kwam hebben ze besloten zich niet op te heffen maar zich te blijven inspannen om voor de armen een betere levensstandaard mogelijk te maken. Zij hebben hun stichting genoemd naar de lokale rivier, de Yerala. Water brengt immers leven en het gebrek aan water is de grootste bedreiging voor het hele gebied.

Rond 1995 hoorden mensen uit Jalihal, een dorp op het afgelegen platteland en 150 km. ten oosten van Sangli, van het bestaan van YPS. Een aantal vrouwen uit het dorp is met de bus naar YPS in Sangli gegaan. Ze hebben gevraagd of YPS zich ook voor hun dorp en regio wilde gaan inspannen, gezien de slechte condities waaronder de mensen in dit gebied moeten leven. Na een lange afweging heeft YPS toen besloten dat niet op zich te nemen. Er was zo veel nood in hun eigen omgeving dat ze zich daartoe beter konden beperken. Maar toen deze vrouwen, een jaar later, nog eens die lange busreis maakten en weer hun hulp inriepen zijn ze overstag gegaan. Ze hebben toen een uitgebreide beschrijving gemaakt van de regio (min of meer een sociale kaart) en ze hebben in elk van de 22 dorpen een groepje vrouwen bereid gevonden om contactpersonen te zijn voor YPS.

YPS heeft een bijkantoor gemaakt in Jalihal, het centrale dorp van de regio. Daar hebben ze ook een basisschool gebouwd en verzorgen ze ook de gehele exploitatie van die school omdat het onderwijs in de dorpen beneden de maat is. Ze voeren ook projecten uit rond thema’s als gezondheidszorg, voeding, hygiëne, HIV/aids, landbouw, veeteelt en waterbeheer.

Toen wij vroegen waarmee we YPS werkelijk zouden kunnen ondersteunen vertelden zij dat ze geen projecten konden uitvoeren voor de kasteloze vrouwen (dalits) die door hun man verlaten zijn of weduwe zijn geworden. Als deze vrouwen aan projecten willen deelnemen komen andere deelnemers m/v in verzet. Deze vrouwen worden dus letterlijk als onaanraakbaren behandeld. Wij hebben toen afgesproken dat zij onze doelgroep zullen vormen. Waarbij het overigens voor mensen uit kasten is toegestaan om deel te nemen aan deze projecten.

Voor meer informatie: https://yeralaproject.in

Uitleg bij het logo: Colors from the logo are very important. Yellow (brownish) color indicate desert , dry condition and green indicates greenery, happiness, life .. the logo says. YPS is a media for villagers to transform from yellow to green!